OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Osoba vyplnením registračného formulára a odoslaním online registračného formulára na stránke rezervačného systému MyCinepass, dobrovoľne súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. a), b) a f) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“).

12.2. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa a práva dotknutej osoby sa riadia v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,nariadenie GDPR“) a ust. §34 Zákona o ochrane osobných údajov.

12.3. Organizátor informuje registrovanú osobu, ako Dotknutú osobu, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov o nasledovných skutočnostiach:

a) Prevádzkovateľom je:

spoločnosť ART FILM FEST s.r.o.

sídlo: Kukučínova 81/2 , 040 01 Košice – mestská časť Juh

zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 58934/V

IČO: 48 284 254

kontaktné údaje: 02/20855100, email: dpo@cinepass.sk

Zodpovedná osoba: Peter Jurák

b) účel spracovania: prevádzka osobného elektronického konta návštevníka v rámci celého systému MyCinepass, a správy aktivít konkrétnej osoby/návštevníka v rámci jednotlivých festivalov/podujatí dostupných cez rezervačný systém MyCinepass.

c) právny základ spracúvania: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a), b), f) Zákona o ochrane osobných údajov.

d) rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, pohlavie/oslovenie, mesto, štát, rok narodenia, e-mailový kontakt, prihlasovacie meno, telefonický kontakt (uvádza sa dobrovoľne), informácia o tom, či je dotknutá osoba študent (z dôvodu uplatňovania si zliav), evidencia objednávok a nákupov, evidencia rezervácií a vstupov do priestorov a na projekcie, evidencia hodnotení navštívených filmov, prevzatie propagačných alebo bonusových predmetov, vytvorenia celkových štatistík daného podujatia,

e) doba uchovávania osobných údajov: Organizátor ako aj Prevádzkovateľ uchovávajú poskytnuté osobné údaje po dobu 10 rokov.

f) kategórie príjemcov osobných údajov: Organizátor/Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným sprostredkovateľom:

 • technická podpora a vývoj softvéru,
 • organizátori jednotlivých festivalov (viď. Čl. 1 bod 1.3. Obchodných podmienok),
 • štáb/externí spolupracovníci,

Dôvodom zdieľania je zastrešenie evidenčného systému z technologického hľadiska a organizačná príprava Podujatia.

Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o., zároveň ako sprostredkovateľ predaja Vstupeniek a Cinepassov pre Organizátorov jednotlivých podujatí, spracúva osobné údaje Dotknutých osôb, ako aj Majiteľov Vstupeniek alebo Cinepassov v nadväznosti na konkrétne podujatie prostredníctvom systému MyCinepass. K spracovávaniu všetkých údajov dochádza priamo alebo prostredníctvom poverených osôb. Menný zoznam Organizátorov je uvedený v bode 1.3. Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o. má so všetkými Organizátormi uzatvorenú Zmluvu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú zachované všetky nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba, Majiteľ Vstupenky alebo Cinepassu súhlasí s poskytnutím osobných údajov pre organizátora konkrétneho festivalu/podujatia, ktorý využíva systém MyCinepass na základe vzájomných zmlúv s Prevádzkovateľom a je oprávnený ich využívať len na účely spojené s prevádzkou systému a v rámci svojej činnosti (pridelených práv), a len v prípade, že o daný festival/podujatie Dotknutá osoba svojou interakciou (vytvorenie objednávky, kúpa Vstupenky alebo Cinepassu) prejaví záujem.

g) presun do tretích krajín: Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje do tretích krajín.

12.4. Získané údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

12.5. Dotknutá osoba má právo na:

 • súhlas kedykoľvek odvolať (V tom prípade nebude môcť dotknutá osoba ďalej využívať svoje konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať osobné údaje.),
 • na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môže realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@artfilmfest.sk,
 • žiadať o opravu osobných údajov,
 • obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
 • žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa (V tom prípade nebude môcť dotknutá osoba ďalej využívať svoje konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať osobné údaje.),
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • ochranu svojich práv realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si oprávnená osoba uplatní, budú poskytnuté bezodplatne.

Za aký čas môže Dotknutá osoba očakávať odpoveď od Prevádzkovateľa?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach poskytne Prevádzkovateľ čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť̌ a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť̌ na dva mesiace. O predlžení, vrátane uvedenia dôvodov, bude Dotknutú osobu včas informovať̌.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať ?

 • Kto odvolanie podáva. Dotknutá osoba uvedie meno a priezvisko, mesto a rok narodenia, aby bolo možné osobu identifikovať̌.
 • Komu sa odvolanie podáva.
 • Informáciu o type údajov, ktoré si dotknutá osoba neželá, aby boli spracúvané.
 • Vlastnoručný podpis Dotknutej osoby.

Akým spôsobom môže Dotknutá osoba odvolanie poslať ?

 • Elektronicky na e-mailovú adresu dpo@cinepass.sk (žiadosť musí byť zaslaná z autorizovanej e-mailovej adresy t.j. z e-mailovej adresy zadanej pri registrácii do systému)
 • Písomným vyhlásením na korešpondenčnú adresu: ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Prevádzkovateľ, Organizátor a sprostredkovatelia, sa zaväzujú, že získané osobné údaje v súlade s § 39 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov je Dotknutá osoba, ako registrovaný používateľ systému MyCinepass, povinná po skončení práce s rezervačným systémom MyCinepass riadne sa odhlásiť. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následky, ktoré môžu byť spôsobené Dotknutej osobe neodhlásením sa zo systému.

Dotknutá osoba potvrdzuje využívaním rezervačného systému MyCinepass správnosť svojich registračných údajov, ktoré uviedla pri registrácií a sú tiež uvedené v sekcii Profil po prihlásení sa Dotknutej osoby, ako používateľa do svojho konta.

V prípade zmeny je povinná Dotknutá osoba túto zmenu nahlásiť e-mailom z autorizovanej e-mailovej adresy na adresu account@cinepass.sk, kde zmena bude zrealizovaná a potvrdená v čo najkratšom možnom čase.

Toto je aktuálny výsek zo Všeobecných obchodných podmienok rezervačného systému MyCinepass. Plné znenie Všeobecných obchodných podmienok nájdete v pätičke webovej stránky systému v sekcii "Obchodné podmienky".