Všeobecné obchodné podmienky rezervačného systému MyCinepass

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako ,,VOP“) upravujú právne vzťahy medzi registrovanými osobami v rezervačnom systéme MyCinepass na strane jednej a spoločnosťou ART FILM FEST, s.r.o., so sídlom Kukučínova 81/2 , 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO 48284254, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č. 58934/V, na strane druhej ako prevádzkovateľom tohto informačného rezervačného systému (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ“).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú tiež právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky, Cinepassu prostredníctvom systému MyCinepass na strane jednej a Organizátorom daného Podujatia na stane druhej (viď. bod 1.3. VOP) v mene a na účet ktorého koná spoločnosť ART FILM FEST, s.r.o., so sídlom Kukučínova 81/2 , 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO 48 284 254, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č. 58934/V, na strane druhej za účelom predaja Vstupeniek a Cinepassov na podujatie Organizátora prostredníctvom bezhotovostných platieb.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. ART FILM FEST, S.R.O.

ART FILM FEST, s.r.o. je prevádzkovateľom rezervačného systému MyCinepass. Registrácia v tomto systéme je zadarmo a nie je viazaná ďalšími nákupmi a je dobrovoľná. V prípade, že má záujemca o konkrétne Podujatie v tomto systéme záujem o kúpu Cinepassu je takýto nákup vzhľadom na služby prislúchajúce k tomuto produktu už podmienený registráciou v rezervačnom systéme MyCinepass. Kúpa jednorazových lístkov registráciou podmienená nie je. Hlavným cieľom informačného a rezervačného systému MyCinepass je poskytnúť všetkým záujemcom o konkrétne podujatie informácie a prehľad o danom podujatí. Osoby využívajúce systém majú následne možnosť nákupu Vstupeniek, Cinepassov, resp. realizovať rezervácie na už zakúpené Cinepassy na vybrané udalosti v rámci konkrétneho podujatia.

ART FILM FEST, s.r.o. na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Organizátorom podujatia, sprostredkúva a zabezpečuje distribúciu a online predaj Vstupeniek a Cinepassov na podujatie Organizátora, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému MyCinepass.

1.2. PODUJATIE

Podujatie je súhrn verejných predstavení / udalostí (AUDIOVIZUÁLNA, HUDOBNÁ PRODUKCIA, VÝSTAVA, FILMOVÁ PROJEKCIA a INÉ SPOLOČENSKÉ AKCIE) konané na území SR alebo iného členského štátu EU, na ktoré sa prostredníctvom systému MyCinepass predávajú Vstupenky, Cinepassy a ktoré organizuje alebo usporadúva Organizátor.

Podujatie predstavuje služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa ich Organizátori zaväzujú poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Aktuálne informácie o každom Podujatí sú uverejňované na internetovej stránke konkrétneho Organizátora podujatia.

1.3. ORGANIZÁTOR

Organizátor je právny subjekt, ktorý usporadúva / organizuje spoločenské podujatie. Prevádzkovateľ má uzatvorené vzájomné dohody s nasledovnými Organizátormi:

 • ART FILM FEST s.r.o., Kukučínova 81/2 , 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 48284254, IČ DPH: SK2120116383 je Prevádzkovateľ a zároveň Organizátorom Medzinárodného filmového festivalu "MFF Art Film".
 • SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV, Štátna príspevková organizácia rezortu Ministerstva kultúry SR, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, IČO:00891444, DIČ: 2020831439, ktorý organizuje podujatia „Filmový kabinet“
 • občianske združenie štyri živly, Novackého 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31813291, DIČ: 2021697755, ktoré organizuje filmový festival a seminár pod názvom „4 živly“,
 • Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 37995545, ktorá organizuje podujatia „Filmový festival inakosti“
 • ANČA, o.z., Štefánikova 161, 811 04 Bratislava, IČO: 42128323, DIČ: 2022488699, ktorá organizuje filmový festival pod názvom ,,FEST ANČA“,
 • Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska 33, 811 04 Bratislava, IČO: 30812976, DIČ: 2020809879, ktorá organizuje filmový festival pod názvom "MFFK Febiofest",
 • Človek v ohrození, n.o , Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 50082001, DIČ: 2120195154, ktorá organizuje podujatie pod názvom „Jeden svet“,
 • Občianske združenie HORY A MESTO, Sasinkova 225/20, 900 21 Svätý Jur, IČO: 36070360, DIČ: 2021594267, ktoré organizuje podujatie pod názvom „HORY A MESTO“,
 • Artflow s.r.o. , Pribinova 22/A, 811 09 Bratislava, IČO: 51466236, DIČ: 2120722626, ktorá organizuje podujatie pod názvom „JUNE FILM FEST“.

1.4. PREDAJNÉ / REGISTRAČNÉ MIESTO

Predajné / Registračné miesto môže mať aj iné pomenovania ako napr. Akreditačné centrum, no podstata zostáva zachovaná. Jedná sa o miesto, ktorého zriaďovateľom je Organizátor Podujatia a je určené na predaj a rezerváciu Vstupeniek, Cinepassov. Tiež môže slúžiť ako infostánok. Takéto miesto je zriadené dočasne, len počas doby konania Podujatia. Aktuálny zoznam takýchto miest je uverejnený na internetovej stránke Organizátora.

1.5. UDALOSŤ PODUJATIA

V rámci Podujatia sa koná viacero udalostí. Jedná sa o rôzne typy udalostí (AUDIOVIZUÁLNA, HUDOBNÁ PRODUKCIA, VÝSTAVA, FILMOVÁ PROJEKCIA a INÉ SPOLOČENSKÉ AKCIE), ktoré organizuje Organizátor. Vstup na takúto Udalosť Podujatia môže, ale nemusí byť podmienený kúpou Vstupenky alebo Cinepassu. Podrobné informácie a pravidlá uvádza Organizátor vždy na webovej stránke Podujatia.

1.6. VSTUPENKA

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na jednu Udalosť Podujatia, na ktorú bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja alebo vymeniť na inú Udalosť Podujatia ako na ktorú bola zakúpená . Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná bez úprav a plne čitateľná. Po opustení miesta konania udalosti je Vstupenka neplatná. Vstupenka slúži pre Majiteľa vstupenky ako doklad.

1.7 VIRTUÁLNA KARTA

Virtuálna karta je doklad, ktorý získa registrovaný používateľ systému MyCinepass po zakúpení konkrétneho produktu Cinepassu prostredníctvom online platby v prípade, že ešte nie je vlastníkom fyzického hmotného Cinepassu z predchádzajúceho ročníka podujatia. Virtuálna karta je dočasná náhrada Cinepassu pre okamžité vykonávanie rezervácií na projekcie, ktoré sú pre tento produkt dostupné ihneď od momentu, kedy budú systémom rezervácie sprístupnené. Virtuálnu kartu nemožno použiť na vstup do kinosál, ale treba si ju na Organizátorom stanovenom mieste (PREDAJNÉ / REGISTRAČNÉ MIESTO) vymeniť za Cinepass. Virtuálnu kartu je kupujúci povinný vytlačiť alebo v elektronickej podobe predložiť pracovníkom Organizátora pre bezplatnú výmenu za Cinepass.

1.8. CINEPASS

Cinepass je permanentka a môže mať viacero podôb a označení. Niektorí organizátori využívajú aj alternatívne názvy ako Akreditácia alebo Index. Podoba Cinepassu sa môže tiež líšiť v závislosti od požiadaviek organizátora. Zvyčajne sa jedná o plastovú kartu s potlačou, no môže mať aj podobu náramku na ruku, prípadne môže ísť o laminované papierové kartičky a podobne. Presnú podobu Cinepassu si stanovuje Organizátor. Cinepass sa vydáva na podujatie trvajúce jeden a viac dní (tzv. pernamentka), s presne stanovenými kritériami platnosti. Platnosť Cinepassu môže byť ohraničená časovo, alebo na počet využitých vstupov. V špecifických prípadoch je možné využiť aj obmedzenia na konkrétne lokality daného Podujatia. Po uplynutí / využití týchto kritérií sa Cinepass stáva neplatným. V zásade možno Cinepass aktivovať za poplatok aj opakovane v rámci aktuálneho Podujatia, alebo aj na ďalšom ročníku Podujatia (ak takú možnosť organizátor schváli). Cinepass je neplatný pokiaľ nebol aktivovaný v systéme MyCinepass na konkrétny ročník Podujatia.

Aktiváciu Cinepassu je možné vykonať prostredníctvom systému MyCinepass po prihlásení do konta používateľa alebo priamo na predajnom mieste Podujatia po zaplatení poplatku alebo po predložení zľavového kupónu na čiastočnú alebo plnú sumu.

Cinepass zakúpený na Predajnom / Registračnom mieste nie je možné dodatočne presunúť na iné konto (inú osobu) v rezervačnom systéme MyCinepass než na ktorú bol vydaný.

Cinepass je viazaný na meno majiteľa Cinepassu , je neprenosný, nie je možné ho ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jeho duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Cinepassov je trestné. Aktivovaný Cinepass je platný bez úprav a poškodenia, na vstup na konkrétne udalosti Podujatia na základe pokynov a pravidiel Organizátora. Cinepass nie je dovolené skenovať do mobilných aplikácií. Aktuálne ceny Cinepassov sú uverejnené na internetovej stránke organizátora.

Prostredníctvom Cinepassu je možné robiť rezervácie na konkrétne udalosti Podujatia na základe vopred stanovených podmienok, ktoré stanovil Organizátor. Presné pravidlá sú špecifikované na webovej stránke organizátora. Cinepass môže umožňovať aj vstup na udalosti Podujatia, na ktoré nemá Majiteľ Cinepassu spravené rezervácie. Presné podmienky si stanovuje Organizátor.

1.9. MAJITEĽ VSTUPENKY, CINEPASSU

Majiteľ vstupenky, Cinepassu je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku, Cinepass na PREDAJNOM / REGISTRAČNOM MIESTE, resp. priamo v systéme MyCinepass prostredníctvom podstránky konkrétneho festivalu. Majiteľ vstupenky, Cinepassu nesmie Vstupenku, Cinepass ďalej ponúkať na predaj. Cinepass je neprenosný a viazaný na konkrétne meno / osobu. Majiteľ vstupenky, Cinepassu dáva bez akýchkoľvek nárokov Organizátorom a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké a marketingové účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

2. DRUHY VSTUPENIEK

2.1. KLASICKÁ PAPIEROVÁ VSTUPENKA

Klasická vstupenka, vystavená Organizátorom na Predajnom / Registračnom mieste po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

 1. názov udalosti , termín udalosti , miesto udalosti, čas a dátum udalosti
 2. cena Vstupenky
 3. úplný, jedinečný kód Vstupenky
 4. daňové údaje Organizátora

2.2. ELEKTRONICKÁ VSTUPENKA

Nová metóda distribúcie Vstupeniek prostredníctvom e-mailu doručeného priamo na e-mailovú adresu Majiteľa Vstupenky na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

Vstupenku je možné okamžite po úhrade ceny Vstupenky prevziať v podobe PDF dokumentu priamo z rezervačného systému MyCinepass. Registrované osoby majú svoje vstupenky vždy dostupné po prihlásení vo svojom konte. Každá vstupenka v PDF dokumente so vstupenkami obsahuje jedinečný QR kód, ktorý jej Majiteľovi umožní vstup na konkrétnu Udalosť Podujatia. Vstupenku možno vytlačiť alebo použiť prostredníctvom mobilu prečítaním QR kódu z PDF dokumentu. V takom prípade sa Majiteľ vstupenky zaväzuje poskytnúť personálu Organizátora plnú súčinnosť pri skenovaní takejto vstupenky hlavne nastavením najvyššej svietivosti displeja a optimálnej veľkosti zobrazovaného kódu.

Elektronická vstupenka musí obsahovať:

 1. názov udalosti , termín udalosti , miesto udalosti, čas a dátum udalosti
 2. cena Vstupenky
 3. úplný, jedinečný kód Vstupenky
 4. daňové údaje Organizátora

3. ZMLUVNÝ VZŤAH

3.1. Prevádzkovateľ rezervačného systému MyCinepass na základe samostatnej Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s Organizátorom zabezpečuje ako sprostredkovateľ výlučne predaj Vstupeniek a/alebo Cinepassov na jednotlivé udalosti Podujatia v prospech Organizátora a zároveň v mene Organizátora prijíma od záujemcov bezhotovostné finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek a/alebo Cinepassov. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to štandardne do uskutočnenia Podujatia.

3.2. Zakúpením Vstupenky a/alebo Cinepassu na Predajnom/Registračnom mieste a uhradením ceny Vstupenky a/alebo Cinepassu hotovostnou platbou vstupuje Majiteľ Vstupenky, Cinepassu do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Organizátorom Podujatia. Informácie o Podujatiach sú uverejnené na Predajných miestach, internetových stránkach Organizátora, prípadne priamo v rezervačnom systéme MyCinepass v časti konkrétneho podujatia v menu „Organizátor/O podujatí“, kde sa nachádza aj informácia o konkrétnom Organizátorovi Podujatia. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to štandardne do uskutočnenia Podujatia.

3.3. Prevádzkovateľ neručí za zmenu Podujatia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie Organizátora ani za priebeh Podujatia. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať kontroly na jednotlivých Podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za Podujatia, zmeny počas predaja Vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii Podujatia. Majitelia Vstupeniek a Cinepassov sú povinní riadiť sa pokynmi Organizátora, Usporiadateľskej služby alebo Prevádzkovým poriadkom Podujatia.

3.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o Podujatiach zverejnených v rezervačnom systéme MyCinepass, poskytnutých zo strany Organizátorov Podujatí.

3.5. Organizátor je povinný oznámiť informácie o zrušení alebo zmene Podujatia, prípadne zmenu jednotlivých udalostí Podujatia Majiteľovi vstupenky, Cinepassu prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Organizátora. Organizátor Podujatia môže využiť e-mailovú notifikáciu systému MyCinepass na informovanie Majiteľov Vstupeniek, Cinepassov zakúpených v rezervačnom systéme MyCinepass na oznámenie o zmene alebo zrušení nimi zakúpenej časti Podujatia, prípadne o zrušení celého Podujatia na ich e-mailovú adresu uvedenú v systéme. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ak oznámenie nebude Majiteľovi vstupenky zaslané z dôvodu, že Organizátor túto možnosť nevyužije, alebo má Majiteľ vstupenky, alebo Cinepassu v systéme evidovanú nesprávnu alebo neplatnú e-mailovú adresu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY, CINEPASSU

4.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Udalosť Podujatia, na ktorú bola zakúpená a zároveň je Majiteľ vstupenky povinný dostaviť sa na Udalosť Podujatia a zaujať svoje miesto najneskôr 5 minút pred začiatkom Udalosti Podujatia. Po tomto čase stráca Vstupenka platnosť, bez nároku na vrátenie peňazí. Organizátor má právo takto nevyužité miesto poskytnúť Majiteľovi cinepassu. Po opustení priestoru, v ktorom sa Udalosť Podujatia uskutočňuje, Vstupenka stráca svoju platnosť.

4.2. Majiteľ Cinepassu je oprávnený použiť Cinepass na vstup na jednotlivé udalosti Podujatia, na ktoré bol zakúpený. Bližšie podmienky použitia konkrétneho typu Cinepassu sú uvedené na webovej stránke Organizátora.

4.3. Majiteľ Cinepassu je povinný na vyzvanie Organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti.

4.4. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej papierovej vstupenky), obdržaní Vstupenky v elektronickej podobe a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 11 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.5. Majiteľ vstupenky je povinný si Vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad.

4.6. Majiteľ vstupenky a/alebo Majiteľ cinepassu je povinný si starostlivo uschovať doklad o úhrade z POS terminálu v prípade úhrady ceny Vstupenky a/alebo Cinepassu platobnou kartou na Predajnom a/alebo Registračnom mieste v prípade vzniku nároku na vrátenie zaplatenej ceny.

4.7. Majiteľ Vstupenky, Cinepassu je povinný chrániť Vstupenku, Cinepass pred zneužitím tretími osobami ku ktorému by mohlo dôjsť jeho nedbalým konaním.

4.8. Za nedbalé konanie (používanie) sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky, Cinepassu bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. Pod pojmom zmocnenia sa rozumie aj činnosť, ktorou nedôjde k fyzickému odcudzeniu daného Cinepassu / Vstupenky, ale dôjde k skopírovaniu údajov na ňom obsiahnutých. V prípade, že sa tak stane a dôjde k zneužitiu údajov takto získaných, Majiteľ vstupenky, Cinepassu stráca nárok na využitie svojej Vstupenky / Cinepassu.

4.9. V prípade, že sa Majiteľ vstupenky preukáže vstupenkou s kódom, ktorý už na konkrétnu projekciu Podujatia bol použitý, nemá nárok na využitie takejto vstupenky z dôvodu, že došlo k naplneniu bodov 4.7 a 4.8 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.10. Majiteľ Vstupenky, Cinepassu je oprávnený použiť Vstupenku, Cinepass len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky, Cinepassu je zakázané.

4.11. Prevádzkovateľ systému MyCinepass odporúča Majiteľom vstupeniek, Cinepassov informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka, Cinepass zakúpený, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke Organizátora.

4.12. Predložením Vstupenky, Cinepassu pri vstupe na projekciu Podujatia vyjadruje Majiteľ vstupenky, Cinepassu súhlas s pokynmi Organizátora v mieste konania udalosti Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

5. ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

5.1. K obmedzeniu konkrétnej udalosti Podujatia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu udalosti Podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkanej udalosti Podujatia, je Organizátor povinný prostredníctvom svojej internetovej stránky informovať Majiteľov Vstupeniek, Cinepassov a záujemcov o Vstupenky, Cinepassy o zmene, zrušení, prípadne náhradnom termíne udalosti Podujatia, prípadne o mieste a čase vrátenia vstupného (v prípade, vstupeniek zakúpených na Predajných / Registračných miestach). Majiteľ Vstupenky, Cinepassu nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny Vstupenky, ak sa projekcie Podujatia zúčastnil, alebo ak využil navrhovaný nový termín udalosti Podujatia, alebo využil náhradnú Udalosť Podujatia a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

5.2. Pri zrušení udalosti Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracajú na základe inštrukcií Organizátora. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia Vstupeniek, oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 90 kalendárnych dní od plánovaného uskutočnenia udalosti Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Organizátor a oznámi Majiteľom Vstupeniek prostredníctvom svojej internetovej stránky. Môže ale nemusí dôjsť aj k informovaniu prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass v sekcii "Novinky", prípadne e-mailom. Viac o spôsobe vrátenia vstupného je uvedené v čl. 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.3. Majitelia Cinepassov nemajú v prípade zrušenia konkrétnej udalosti Podujatia nárok na žiadne odškodnenie.

5.4. V prípade zrušenia Podujatia ako celku z príčin na strane Organizátora, t.j. nie príčin vyššej moci, má Majiteľ vstupenky, Cinepassu nárok na vrátenie ceny vstupného v prípade ak nebolo náhradné Podujatie zrealizované alebo ak im termín náhradného Podujatia nevyhovuje.

5.5. Pri zrušení celého Podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky alebo Cinepassu vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia Organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek, Cinepassov oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 90 kalendárnych dní od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí Organizátor a oznámi Majiteľom vstupeniek, Cinepassov prostredníctvom svojej internetovej stránky . Viac o spôsobe vrátenia vstupného je uvedené v čl. 10. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

5.6. Organizátor má právo presunúť Udalosť Podujatia na náhradný termín, prípadne ponúknuť vstup inú náhradnú Udalosť Podujatia. Informácia bude publikovaná prostredníctvom internetovej stránky Organizátora. Môže ale nemusí dôjsť aj k informovaniu prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass v sekcii "Novinky", prípadne e-mailom.

5.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu naplánovanej udalosti Podujatia, Organizátor má právo presunúť Udalosť Podujatia na náhradný termín, prípadne ponúknuť vstup inú náhradnú Udalosť Podujatia. Informácia bude publikovaná prostredníctvom internetovej stránky Organizátora. Môže ale nemusí dôjsť aj k informovaniu prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass v sekcii "Novinky", prípadne e-mailom.

6. REZERVÁCIA NA CINEPASS  A  KÚPA VSTUPENIEK

6.1. Majitelia Cinepassov si môžu rezervovať miesto na vybrané udalosti Podujatia priamo na Predajnom / Registračnom mieste, alebo online prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass. Takáto rezervácia na Cinepass je bezplatná. Počet možných rezervácií na 1 Cinepass si stanovuje každý Organizátor samostatne. Presné inštrukcie sú na stránkach Organizátora.

6.2. Rezervácie možno vykonávať len do určitého času pred začiatkom konkrétnej udalosti Podujatia. Zvyčajne sú rezervácie blokované 60 min pred začiatkom udalosti bez ohľadu na skutočnosť či rezerváciu chcete vykonať online alebo na Predajnom / Registračnom mieste. Presné inštrukcie sú na stránkach Organizátora.

6.3. Kúpa vstupeniek cez rezervačný systém MyCinepass je možná len do určitého času pred začiatkom konkrétnej udalosti Podujatia. Zvyčajne je online predaj vstupeniek blokovaný 60 min pred začiatkom udalosti. Presné inštrukcie sú na stránkach Organizátora.

6.4. Rezervácia, pokiaľ Organizátor neurčí inak, je platná do termínu, ktorý končí zvyčajne 5 min pred začiatkom rezervovanej udalosti. Po tomto termíne už Majiteľ Cinepassu nemá garantované, že sa do priestorov konania udalosti Podujatia dostane. Organizátor si vyhradzuje právo takéto miesto ponúknuť iným záujemcom.

6.5. Zrušenie rezervácie na Cinepasse

Majitelia Cinepassov majú právo rezerváciu na svojom Cinepasse kedykoľvek bezplatne zrušiť, buď na Predajnom / Registračnom mieste, alebo prostredníctvom svojho účtu v rezervačnom systéme MyCinepass.

6.6. Kúpou vstupenky či už prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass, alebo osobne na Predajnom / Registračnom mieste si kupujúci kupuje samostatnú rezerváciu na konkrétnu projekciu Podujatia. Takúto rezerváciu nemožno zrušiť. Ak sa majiteľ vstupenky nedostaví do sály najneskôr 5 min pred začiatkom rezervovanej projekcie, takáto vstupenka stráca platnosť a organizátor je oprávnený nevyužité voľné miesto ponúknuť Majiteľom Cinepassov bez rezervácie.

6.7. Zakúpením Vstupenky alebo Cinepassu vrátane Virtuálnej karty nie je možné od zmluvy s Organizátorom / Prevádzkovateľom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom / Registračnom mieste alebo prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. Organizátor / Prevádzkovateľ, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. Udalosť Podujatia, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia.

6.8. Prevádzkovateľ systému MyCinepass ako Organizátorom splnomocnená osoba nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky za nevyužitú Vstupenku alebo Cinepass.

7. PLATBA ZA VSTUPENKY A CINEPASSY

7.1. Záujemca si môže VSTUPENKU alebo CINEPASS kúpiť a zaplatiť priamo na Predajnom / Registračnom mieste Podujatia v čase jeho konania, alebo prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass v čase keď bude takáto možnosť dostupná. V prípade kúpi CINEPASSU na Predajnom/Registračnom mieste Podujatia je potrebné, aby mal kupujúci vytvorené konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Bez vytvoreného konta, nie je možné predať Cinepass kupujúcemu.

7.2. Cenu Cinepassov a Vstupeniek je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • 7.2.1. Prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass využitím platobného systému CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Global Payments). Použiť možno nasledovné typy platobných kariet MasterCard, Maestro, VISA, VISAElectron, Diners/Discover, JCB, UnionPay, GooglePay a ApplePay.
 • 7.2.2. Na Predajných / Registračných miestach si spôsob úhrady stanovuje Organizátor. Pri kúpe Cinepassu s možnosťou jeho prevzatia je nutné poskytnúť pracovníkovi Predajného / Registračného miesta požadované registračné údaje na základe ktorých bude Cinepass vydaný. V prípade kúpy Vstupenky na Predajných / Registračných miestach netreba udávať žiadne údaje. Úhrada môže byť vykonaná nasledovne:
 • 7.2.2.1 v hotovosti
 • 7.2.2.2 platobným terminálom POS terminál (VISA, VISAElectron, Mastercard, MasterCard, Electronic, Maestro).

8. DODACIE PODMIENKY

8.1. Po zaplatení kúpnej ceny či už online prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass, alebo osobne na Predajnom / Registračnom mieste je produkt kupujúcemu ihneď k dispozícii a môže využívať služby, ktoré sú v tom čase k danému produktu k dispozícii.

8.2. Kúpou Cinepassu prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass v prípade, že si kupujúci neaktivoval kúpou staršiu plastovú kartu Cinepassu z predchádzajúcich ročníkov podujatia získava automaticky "Virtuálnu kartu" ktorá dočasne nahrádza Cinepass. Virtuálna karta v plnom rozsahu nahrádza v rezervačnom systéme MyCinepass bežný Cinepass, ale nemožno ju použiť na vstup na udalosti Podujatia. Pri prvej návšteve Podujatia musí vlastník Virtuálnej karty vyhľadať najbližšie Predajné / Registračné miesto podujatia a požiadať o vydanie Cinepassu s ochrannými známkami podujatia. Vydanie Cinepassu ako náhrady za Virtuálnu kartu je bezplatné.

8.3. Kúpou lístku prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass získava kupujúci lístky na vybrané projekcie Podujatia okamžite po uhradení kúpnej ceny v elektronickej podobe. Takýto lístok obsahuje jedinečný digitálny kód, ktorým sa musí kupujúci preukázať pred vstupom do priestorov podujatia vo forme elektronickej (zobrazenie na displeji mobilného zariadenia) alebo v tlačenej forme. Takýto kód je použiteľný iba 1x a následne stráca platnosť.

8.4. Organizátor a ani Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za nevyužitie Vstupenky na udalosť Podujatia,
 • za neskontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom / Registračnom mieste Majiteľom vstupenky,
 • za stratu, krádež, skopírovanie, poškodenie Vstupenky alebo Cinepassu.

9. STRATA, KRÁDEŽ, SKOPÍROVANIE, POŠKODENIE VSTUPENKY, CINEPASSU

9.1. Pri strate alebo krádeži Cinepassu je Majiteľ Cinepassu povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Prevádzkovateľovi elektronicky na adresu support@cinepass.sk alebo osobne na Predajnom / Registračnom mieste Podujatia.

9.2. V prípade, ak sa jedná o stratu alebo krádež Vstupenky, Organizátor ani Prevádzkovateľ neposkytujú žiadnu náhradu.

9.3. V prípade, že sa jedná o stratu, alebo krádež Cinepassu a je možné potvrdiť vlastníka daného Cinepassu, je možné za manipulačný poplatok stanovený v cenníku Organizátora zablokovať pôvodný a vystaviť náhradný Cinepass.

9.4. Pri mechanickom poškodení Vstupenky, ktoré bráni identifikácií Vstupenky elektronickým overovacím zariadením pri vstupe do kinosály, ak sa nejedná o výrobnú vadu , Organizátor ani Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu náhradu.

9.5. V prípade, že sa jedná o poškodenie Cinepassu , ktoré neumožňuje jeho ďalšie používanie a je možné potvrdiť vlastníka daného Cinepassu , je možné za manipulačný poplatok stanovený v individuálnom cenníku zablokovať pôvodný a vystaviť nový náhradný Cinepass.

9.6. V prípade, že dôjde k neoprávnenému duplikovaniu Vstupenky, pričom dôjde k pokusu o viacnásobné použitie takejto Vstupenky Organizátor si vyhradzuje právo uznať len prvé použitie takejto Vstupenky a následne ďalšie pokusy o použitie takto duplikovaných Vstupeniek budú zamietnuté bez ohľadu na to, či je vlastník zamietnutej Vstupenky jej pravým majiteľom, a to z dôvodov uvedených v bodoch 4.6., 4.7. a 4.8. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

10. NÁROK NA VRÁTENIE CENY VSTUPNÉHO

10.1. V prípade zrušenia Udalosti Podujatia z príčin na strane Organizátora, má Majiteľ Vstupenky nárok na vrátenie ceny vstupného v prípade ak nebola náhradná Udalosť Podujatia zrealizovaná alebo ak mu termín náhradnej udalosti nevyhovuje. Majiteľ Cinepassu nemá nárok na vrátenie ceny Cinepassu. Majiteľ Vstupenky nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

10.2. V prípade zrušenia celého Podujatia vzniká majiteľovi Cinepassu a majiteľovi Vstupenky nárok na vrátenie zaplatenej ceny. Majiteľ Cinepassu a Majiteľ Vstupenky nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

10.3. Spôsoby vrátenia ceny zakúpených Vstupeniek a Cinepassov:

10.3.1 Zakúpených online prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass si zákazník uplatňuje výhradne u Prevádzkovateľa tohto rezervačného systému. Žiadosť o vrátenie – platba rezervačný systém Link na formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu storno@cinepass.sk alebo services@cinepass.sk . Podmienkou je zaslanie žiadosti z tej istej e-mailovej adresy, ktorá bola zadaná pri kúpe a to v lehote do 90 kalendárnych dní od plánovanej Udalosti Podujatia alebo od plánovaného uskutočnenia Podujatia. Žiadosť bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Finančné prostriedky budú zaslané na kartu, z ktorej bola platba vykonaná.

10.3.2. Zakúpených na Predajnom mieste/Registračnom mieste musí mať Majiteľ Vstupenky fyzicky Vstupenku zrušenej udalosti Podujatia a Majiteľ Cinepassu fyzicky Potvrdenie o kúpe Cinepassu a zároveň záleží na spôsobe platby pri kúpe Vstupenky a Cinepassu:

10.3.2.1. Pri platbe v hotovosti bude cena vstupného Vstupenky alebo Cinepassu vrátená v hotovosti na Predajnom mieste/Registračnom mieste Podujatia. V prípade, že sa už Podujatie skončilo, Majiteľ Vstupenky alebo Cinepassu je povinný požiadať o vrátenie ceny vstupného zaslaním Žiadosti o vrátenie – platba v hotovosti Link na formulár. Žiadosť musí byť zaslaná na korešpondenčnú adresu Organizátora Podujatia, kompletne vyplnená, podpísaná a musí obsahovať aj originál Vstupenky alebo Potvrdenia o kúpe. Lehota na podanie Žiadosti o vrátenie je do 90 kalendárnych dní od plánovanej Udalosti Podujatia alebo plánovaného uskutočnenia Podujatia. Žiadosť bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Finančné prostriedky budú zaslané na číslo účtu uvedeného v Žiadosti o vrátenie – platba v hotovosti. V prípade, že doručená Žiadosť o vrátenie – platba v hotovosti nebude obsahovať všetky požadované a uvedené náležitosti, Organizátor nie je povinný takto doručenej žiadosti vyhovieť a vrátiť cenu vstupného. Organizátor je povinný zaslať vyjadrenie o vybavení žiadosti (kladnej alebo zápornej) na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti.

10.3.2.2. Pri platbe prostredníctvom platobného POS Terminálu (tzv. kartou) bude cena vstupného Vstupenky alebo Cinepassu vrátená za nasledovných podmienok:

 • 10.3.2.2.1. Na Predajnom mieste/Registračnom mieste Podujatia. Podmienkou na vrátenie ceny vstupného je predloženie Vstupenky alebo Potvrdenia o kúpe Cinepassu a Potvrdenie o úhrade z POS Terminálu. Cena vstupného bude vrátená na platobnú kartu, z ktorej bola platba uskutočnená, a to v prípade predloženia Potvrdenia o úhrade z POS Terminálu. V prípade ak nebude predložené Potvrdenie o úhrade z POS Terminálu, Majiteľ vstupenky alebo Majiteľ Cinepassu je povinný vyplniť Žiadosť o vrátenie – platba kartou, ktorá sa bude nachádzať na Predajnom/Registračnom mieste Podujatia Link na formulár. Žiadosť musí byť kompletne vyplnená, podpísaná Majiteľom vstupenky alebo Cinepassu a musí obsahovať originál Vstupenky alebo Potvrdenia o kúpe (pri Cinepasse) a podpísaná pokladníkom na Predajnom/Registračnom mieste Podujatia. Pokladník má právo overiť osobné údaje uvedené v žiadosti s dokladom totožnosti osoby, ktorá žiadosť vyplnila. Cena vstupného bude zaslaná najneskôr do 30 dní bankovým prevodom na účet uvedený v Žiadosti o vrátenie – platba kartou.
 • 10.3.2.2.2. V prípade, že sa už Podujatie skončilo, Majiteľ Vstupenky alebo Cinepassu je povinný požiadať o vrátenie ceny vstupného zaslaním Žiadosti o vrátenie – platba kartou Link na formulár. Žiadosť musí byť zaslaná na adresu Prevádzkovateľa (ART FILM FEST s.r.o., STORNO ODDELENIE, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava), kompletne vyplnená, podpísaná, musí obsahovať originál Vstupenky alebo Potvrdenia o kúpe (pri Cinepasse), a zároveň Potvrdenie o úhrade z POS Terminálu. Lehota na podanie Žiadosti o vrátenie je do 90 kalendárnych dní od plánovanej Udalosti Podujatia alebo plánovaného uskutočnenia Podujatia. Žiadosť bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Cena vstupného bude zaslaná na platobnú kartu, z ktorej bola platba vykonaná. V prípade, že doručená Žiadosť o vrátenie – platba kartou nebude obsahovať všetky vyššie menované náležitosti, Organizátor nie je povinný takto doručenej žiadosti vyhovieť a vrátiť cenu vstupného. Organizátor je povinný zaslať vyjadrenie o vybavení žiadosti (kladnej alebo zápornej) na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti.
 • 10.3.2.2.3. V prípade, že sa už Podujatie skončilo a Majiteľ Vstupenky alebo Cinepassu nedisponuje Potvrdením o úhrade z POS Terminálu , je povinný požiadať o vrátenie ceny vstupného zaslaním Žiadosti o vrátenie – platba kartou Link na formulár. Žiadosť musí byť zaslaná na adresu Prevádzkovateľa (ART FILM FEST s.r.o., STORNO ODDELENIE, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava), musí byť kompletne vyplnená, podpísaná Majiteľom vstupenky alebo Cinepassu, musí obsahovať originál Vstupenky alebo Potvrdenia o kúpe (pri Cinepasse). Lehota na podanie Žiadosti o vrátenie je do 90 kalendárnych dní od plánovanej Udalosti Podujatia alebo plánovaného uskutočnenia Podujatia. Žiadosť bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Cena vstupného bude zaslaná najneskôr do 30 dní bankovým prevodom na účet uvedený v Žiadosti o vrátenie – platba kartou. V prípade, že doručená Žiadosť o vrátenie – platba kartou nebude obsahovať všetky vyššie menované náležitosti, Organizátor nie je povinný takto doručenej žiadosti vyhovieť a vrátiť cenu vstupného. Organizátor je povinný zaslať vyjadrenie o vybavení žiadosti (kladnej alebo zápornej) na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti.

10.4. Zakúpených prostredníctvom iných predajných portálov tretích strán sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami daného predajného portálu.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK

11.1. Riešenie reklamácie:

 • 11.1.1. Reklamácie Vstupeniek a Cinepassov zakúpených online prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass si zákazník uplatňuje výhradne u Prevádzkovateľa tohoto systému ako splnomocneného subjektu od Organizátora a to prostredníctvom e-mailu na adrese storno@cinepass.sk alebo services@cinepass.sk . Reklamáciu Vstupeniek a Cinepassov zakúpených online, nie je možné riešiť na Predajných / Registračných miestach.
 • 11.1.2. Reklamácie Vstupeniek a Cinepassov zakúpených na Predajnom mieste/Registračnom mieste si zákazník uplatňuje na mieste zakúpenia daného Cinepassu alebo Vstupenky.

11.2. Nároky na reklamáciu Vstupeniek a Cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass a na Predajnom mieste/Registračnom mieste Podujatia v prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 2. Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje), je Majiteľ Vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady reklamovať v zmysle čl. 11. bod 11.1.1. a 11.1.2..

11.3. Bez nároku na reklamáciu a náhradu Vstupeniek a Cinepassov zakúpených v systéme MyCinepass a na Predajnom mieste/Registračnom mieste:

 • Majitelia Cinepassov nemajú v prípade zrušenia jednotlivej Udalosti v rámci Podujatia nárok na žiadne odškodnenie a to ani v prípade, že mali na túto Udalosť Podujatia vykonanú rezerváciu.
 • Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.) sa neposkytuje.
 • Pri strate alebo krádeži Vstupenky alebo Cinepassu je Majiteľ Vstupenky povinný riadiť sa bodom 9. Všeobecných obchodných podmienok.

12. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Osoba vyplnením registračného formulára a odoslaním online registračného formulára na stránke rezervačného systému MyCinepass, dobrovoľne súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. a), b) a f) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“).

12.2. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa a práva dotknutej osoby sa riadia v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,nariadenie GDPR“) a ust. §34 Zákona o ochrane osobných údajov.

12.3. Organizátor informuje registrovanú osobu, ako Dotknutú osobu, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov o nasledovných skutočnostiach:

a) Prevádzkovateľom je:

spoločnosť ART FILM FEST s.r.o.

sídlo: Kukučínova 81/2 , 040 01 Košice – mestská časť Juh

zápis: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 58934/V

IČO: 48 284 254

kontaktné údaje: 02/20855100, email: dpo@cinepass.sk

Zodpovedná osoba: Peter Jurák

b) účel spracovania: prevádzka osobného elektronického konta návštevníka v rámci celého systému MyCinepass, a správy aktivít konkrétnej osoby/návštevníka v rámci jednotlivých festivalov/podujatí dostupných cez rezervačný systém MyCinepass.

c) právny základ spracúvania: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a), b), f) Zákona o ochrane osobných údajov.

d) rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, pohlavie/oslovenie, mesto, štát, rok narodenia, e-mailový kontakt, prihlasovacie meno, telefonický kontakt (uvádza sa dobrovoľne), informácia o tom, či je dotknutá osoba študent (z dôvodu uplatňovania si zliav), evidencia objednávok a nákupov, evidencia rezervácií a vstupov do priestorov a na projekcie, evidencia hodnotení navštívených filmov, prevzatie propagačných alebo bonusových predmetov, vytvorenia celkových štatistík daného podujatia,

e) doba uchovávania osobných údajov: Organizátor ako aj Prevádzkovateľ uchovávajú poskytnuté osobné údaje po dobu 10 rokov.

f) kategórie príjemcov osobných údajov: Organizátor/Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nasledovným sprostredkovateľom:

 • technická podpora a vývoj softvéru,
 • organizátori jednotlivých festivalov (viď. Čl. 1 bod 1.3. Obchodných podmienok),
 • štáb/externí spolupracovníci,

Dôvodom zdieľania je zastrešenie evidenčného systému z technologického hľadiska a organizačná príprava Podujatia.

Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o., zároveň ako sprostredkovateľ predaja Vstupeniek a Cinepassov pre Organizátorov jednotlivých podujatí, spracúva osobné údaje Dotknutých osôb, ako aj Majiteľov Vstupeniek alebo Cinepassov v nadväznosti na konkrétne podujatie prostredníctvom systému MyCinepass. K spracovávaniu všetkých údajov dochádza priamo alebo prostredníctvom poverených osôb. Menný zoznam Organizátorov je uvedený v bode 1.3. Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o. má so všetkými Organizátormi uzatvorenú Zmluvu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú zachované všetky nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba, Majiteľ Vstupenky alebo Cinepassu súhlasí s poskytnutím osobných údajov pre organizátora konkrétneho festivalu/podujatia, ktorý využíva systém MyCinepass na základe vzájomných zmlúv s Prevádzkovateľom a je oprávnený ich využívať len na účely spojené s prevádzkou systému a v rámci svojej činnosti (pridelených práv), a len v prípade, že o daný festival/podujatie Dotknutá osoba svojou interakciou (vytvorenie objednávky, kúpa Vstupenky alebo Cinepassu) prejaví záujem.

g) presun do tretích krajín: Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje do tretích krajín.

12.4. Získané údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

12.5. Dotknutá osoba má právo na:

 • súhlas kedykoľvek odvolať (V tom prípade nebude môcť dotknutá osoba ďalej využívať svoje konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať osobné údaje.),
 • na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môže realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@artfilmfest.sk,
 • žiadať o opravu osobných údajov,
 • obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
 • žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa (V tom prípade nebude môcť dotknutá osoba ďalej využívať svoje konto v rezervačnom systéme MyCinepass. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože Prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať osobné údaje.),
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • ochranu svojich práv realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si oprávnená osoba uplatní, budú poskytnuté bezodplatne.

Za aký čas môže Dotknutá osoba očakávať odpoveď od Prevádzkovateľa?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach poskytne Prevádzkovateľ čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť̌ a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť̌ na dva mesiace. O predlžení, vrátane uvedenia dôvodov, bude Dotknutú osobu včas informovať̌.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať ?

 • Kto odvolanie podáva. Dotknutá osoba uvedie meno a priezvisko, mesto a rok narodenia, aby bolo možné osobu identifikovať̌.
 • Komu sa odvolanie podáva.
 • Informáciu o type údajov, ktoré si dotknutá osoba neželá, aby boli spracúvané.
 • Vlastnoručný podpis Dotknutej osoby.

Akým spôsobom môže Dotknutá osoba odvolanie poslať ?

 • Elektronicky na e-mailovú adresu dpo@cinepass.sk (žiadosť musí byť zaslaná z autorizovanej e-mailovej adresy t.j. z e-mailovej adresy zadanej pri registrácii do systému)
 • Písomným vyhlásením na korešpondenčnú adresu: ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Prevádzkovateľ, Organizátor a sprostredkovatelia, sa zaväzujú, že získané osobné údaje v súlade s § 39 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov je Dotknutá osoba, ako registrovaný používateľ systému MyCinepass, povinná po skončení práce s rezervačným systémom MyCinepass riadne sa odhlásiť. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za následky, ktoré môžu byť spôsobené Dotknutej osobe neodhlásením sa zo systému.

Dotknutá osoba potvrdzuje využívaním rezervačného systému MyCinepass správnosť svojich registračných údajov, ktoré uviedla pri registrácií a sú tiež uvedené v sekcii Profil po prihlásení sa Dotknutej osoby, ako používateľa do svojho konta.

V prípade zmeny je povinná Dotknutá osoba túto zmenu nahlásiť e-mailom z autorizovanej e-mailovej adresy na adresu account@cinepass.sk, kde zmena bude zrealizovaná a potvrdená v čo najkratšom možnom čase.

13. REGISTRÁCIA A KONTO V REZERVAČNOM SYSTÉME 

13.1. Konto používateľa je k dispozícii okamžite po jeho založení on-line registráciou používateľa alebo až po riadnej aktivácii, ak registrácia prebehla prostredníctvom elektronického formulára rýchlej registrácie na Predajnom / Registračnom mieste niektorého z podujatí. Takto aktivované konto je zriadené na neurčitý čas alebo ak prevádzkovateľ neurčí inak. Konto umožňuje používateľom využívať služby všetkých podujatí, ktoré sú do tohto systému pripojené na základe individuálnych pravidiel konkrétneho podujatia.

13.2. Celková funkčnosť konta pre jednotlivé podujatia môže byť priamo viazaná na vlastníctvo platného Cinepassu na konkrétne Podujatie. Ak používateľ nemá zakúpený na konkrétne podujatie platný Cinepass, môže byť jeho činnosť v rámci konkrétneho podujatia v rezervačnom systéme MyCinepass čiastočne alebo plne obmedzená a podmienená kúpou nového alebo predĺžením platnosti staršieho Cinepassu.

14. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

14.1. Používateľ sa zaväzuje používať rezervačný systém MyCinepass výlučne pre vlastné potreby.

14.2. Používateľ sa zaväzuje používať rezervačný systém MyCinepass v súlade, s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, s pokynmi Prevádzkovateľa, s bezpečnostnými pravidlami siete internet, s dobrými mravmi a s pravidlami etiky siete internet. Používateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie, ktorých šírenie je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi a pravidlami.

14.3. Používateľ zodpovedá za obsah svojich údajov v rámci rezervačného systému MyCinepass.

14.4. Používateľ sa zaväzuje neposkytnúť svoje prihlasovacie údaje, číslo svojho ani iného Cinepassu tretím stranám. Ak používateľ sprostredkuje nejaké svoje, prípadne cudzie, informácie tretím osobám, pričom vznikne týmto konaním poskytovateľovi, resp. iným dotknutým stranám, škoda, nesie za túto situáciu plnú zodpovednosť.

14.5. Cinepass je neprenosný a viazaný na konkrétneho používateľa. Používateľ nesmie svoj Cinepass požičiavať iným osobám, je povinný si číslo svojho Cinepassu chrániť a je povinný sa ním preukázať len personálu podujatia. Je neprípustné Cinepass kopírovať, akokoľvek zdieľať, prípadne skenovať do mobilných aplikácií.

14.6. Používateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti rezervačného systému MyCinepass, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nemu.

14.7. Používateľ je povinný sa po skončení práce s rezervačným webovým systémom z tohto systému riadne odhlásiť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré môžu byť spôsobené používateľovi neodhlásením, a teda prípadným záškodníckym chovaním tretích strán.

14.8. Používateľ využívaním tohto rezervačného systému potvrdzuje správnosť svojich registračných údajov udelených v sekcii Profil a v prípade zmeny je povinný túto zmenu nahlásiť e-mailom na account@cinepass.sk z autorizovanej e-mailovej adresy.

15. PRÁVA PREVÁDZKOVATEĽA

15.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Všeobecné obchodné podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť rezervačný systém MyCinepass, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

15.2. Prevádzkovateľ si v prípade zistenia zneužívania rezervačného systému MyCinepass vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k systému.

15.3. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom rezervačného systému MyCinepass patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ na tento účel uzatvorené príslušné dohody.

16. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

16.1. V prípade, ak Používateľ nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie má možnosť obrátiť sa na všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

16.2. Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s Prevádzkovateľom rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.

16.3. Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

16.4. V rámci predmetného inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len aj len ako „ARS“) má Používateľ právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť Prevádzkovateľ do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, Používateľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha Používateľa vyriešiť svoj spor s Prevádzkovateľom priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu.

16.5. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Používateľ.

16.6. Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:

 • Používateľ podá neúplnú žiadosť,
 • subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
 • vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS,
 • vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
 • vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii,
 • ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.

16.7. Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný Používateľa informovať.

16.8. Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

16.9. V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím Prevádzkovateľa boli porušené práva Používateľa , ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.

16.10. Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:

 • začal vo veci konať skôr konať iný orgán,
 • vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom,
 • strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť,
 • Používateľ sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní,
 • vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.

16.11. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú len na Objednávateľa, ktorý sa podľa osobitných právnych predpisov považuje za spotrebiteľa.

17. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

17.1. Všetky ustanovenia týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17.2. Právne vzťahy týmito VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Používateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti .

17.3. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe týchto VOP sa Používateľ a Prevádzkovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaným súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v prípade ak je Používateľ spotrebiteľ.

18.2. V prípade, ak je Používateľom podnikateľ, tak sa na právne vzťahy medzi Používateľom , ktorým je podnikateľ a Prevádzkovateľom aplikujú ustanovenia zákona č. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

18.3. Orgán dozoru v prípade právnych vzťahov s Používateľom, ktorý je spotrebiteľom sú príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava , ako aj príslušné Inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie.

18.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa avšak s právnymi účinkami len do budúcna (ďalej len „Zmena VOP“). V prípade Zmeny VOP sa riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom časovou verziou (znením) VOP, ktoré bola platná a účinná v momente objednávky služby Používateľom a táto časová verzia (znenie) VOP je naďalej prístupné na internetovej stránke Prevádzkovateľa.

18.5. Tieto VOP sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa : https://www.cinepass.sk/.

18.6. V prípade, ak by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo ale sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 23.01.2024. Účinnosťou nového znenia podmienok stráca ich predošlé znenie zo dňa 23.04.2024 platnosť a účinnosť.